fbpx

Rodo

Obowiązek informacyjny – zgodnie z RODO/GDPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w związku z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Centrum Stomatologiczno-Implantologiczne dr Krzysztof Awiłło Al. Sikorskiego 9a lok.1, 02-758 Warszawa, NIP: 525-155-35-84, REGON: 011197110 (dalej „My”,„CENTRUM” albo „CSI DR KRZYSZTOF AWIŁŁO”). CENTRUM jest zarejestrowanym podmiotem leczniczym. Adres strony internetowej www.awillo.pl, e-mail: recepcja@awillo.pl, tel: 22 8165241, 22 8165536

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jarosław Podbielski, dane kontaktowe:
adres e-mail: jp@awillo.pl, tel.: 22 8165241,  adres pocztowy: Centrum Stomatologiczno-Implantologiczne dr Krzysztof Awiłło Al. Sikorskiego 9a lok.1, 02-758 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas pierwszej wizyty, a także później, w związku ze świadczeniem usługi medycznej w CENTRUM (leczenia i zarządzania usługami opieki zdrowotnej) a także z monitoringu wizyjnego funkcjonującego w Centrum (więcej na ten temat w dalszej części, w punkcie „Monitoring wizyjny na terenie Centrum.”)

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez CENTRUM ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usługi medycznej w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, a także kontaktu z Tobą jako naszym Pacjentem, jak również w celu wydania dokumentacji medycznej osobom przez Ciebie upoważnionym.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych, rachunkowych oraz statystycznych.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• informowania o promocjach i akcjach specjalnych organizowanych w CENTRUM.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej jesteśmy zobowiązani na podstawie art.25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, do zbierania następujących danych:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia,
c) oznaczenie płci,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
f) w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Przepisy prawa nakładają na CENTRUM obowiązek zebrania od Ciebie informacji o osobach, które upoważniasz do otrzymania informacji o stanie Twojego zdrowia i udzielanych świadczeniach. Jesteśmy również zobowiązani do zebrania danych osób, które upoważniasz do uzyskania dokumentacji medycznej dotyczącej Twojej osoby. Bez wskazania tych danych nie będziemy mogli przekazać im informacji w Twoim imieniu.

Dodatkowo prosimy Cię o dobrowolne podanie informacji takich jak: numer telefonu i adres e-mail, co pozwala nam na szybki kontakt z Tobą, np. w przypadku zmiany terminu wizyty lub przypomnienia o wizycie. Pamiętaj, że bez Twojej zgody nie możemy tego uczynić.

Jakie masz uprawnienia wobec CENTRUM w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Powyższe uprawnienia nie dotyczą danych, które musimy zbierać zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez obowiązujące przepisy prawa np. dotyczące dokumentacji medycznej.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez CENTRUM; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowości tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją. Ewentualny sprzeciw prosimy składać do CENTRUM jako administratora danych.

Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podwykonawcom takim jak pracownie protetyczne lub podmiotom świadczącym usługi anestezjologiczne, jeśli jest to wymagane w procesie leczenia. Dostęp do danych ma również podmiot świadczący CENTRUM usługi księgowe w zakresie określonym w przepisach prawa, jak również informatycy świadczący usługi serwisowe i administracyjne naszych systemów informatycznych, na postawie zawartych umów powierzenia danych.

Za Twoją zgodą dane możemy przekazywać również ubezpieczycielowi, z którym zawarłeś stosowną umowę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z okresem wymaganym przepisami prawa do archiwizacji dokumentacji medycznej  oraz przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy np. realizacji gwarancji,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy o ile przepis prawa nie stanowi inaczej. Na przykład w zakresie danych zawartych w dokumentacji medycznej zasadą jest okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami).

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu / cofnięcia zgody wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym CENTRUM zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane nie podlegają profilowaniu.

Monitoring wizyjny na terenie Centrum:

Twoje dane osobowe pozyskane w ramach funkcjonującego na terenie CENTRUM monitoringu, będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz współpracowników Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
Zakresem monitoringu wizyjnego objęty jest obszar wokół siedziby Administratora, ciągi komunikacyjne budynku oraz kluczowe pomieszczenia. Administrator przechowuje nagrania nie dłużej niż przez miesiąc od dnia nagrania.
Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Ci szereg uprawnień, w tym m.in. prawo dostępu do Twoich danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji, na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw – patrz wyżej.


CSI DR KRZYSZTOF AWIŁŁO  ver.5_05.09.2019
Al. Sikorskiego 9A lok. 1
02-758 Warszawa
poniedziałek-piątek: od 8.30 do 20.30
sobota: od 9.00 do 14:00
niedziela: nieczynne

Projekt i wykonanie: Inforpol.net